No Image Available

СВЕТИ НИФОНТ. Подвижник сред епископите

 Автор: Сборник  Категория: Жития. Жизнеописания  Издателство: Православна класика  Страници: 263
 Описание:

Тази книга включва про­стран­но­то жи­тие на св. Ни­фонт, еп. Кон­стан­ти­ан­ски, в ко­е­то ос­вен раз­ка­за за ви­со­кия по­движ­ни­че­ски жи­вот на то­зи Бо­жий угод­ник, се из­яс­ня­ват и ня­кои труд­ни за раз­би­ра­не въ­про­си от све­то­то Еван­ге­лие и от цър­ков­ния жи­вот, бла­го­да­ре­ние на Бо­же­стве­ни­те от­кро­ве­ния, да­де­ни на св. Ни­фонт за­ра­ди ве­ли­ко­то му сми­ре­ние.

Наблягането върху свръхестествените страни и на множеството видения, които характеризират житието на свети Нифонт, може да притесни нашия рационалистичен и материалистичен разум, привързан към тукашната временна действителност. Впрочем, известно е, че светците често стават за човеците камък за препъване. Защото когато човеците с плътския си ум се опитват да проумеят техните чудни дела, се съблазняват от тях, извращават ги и ги изкривяват. Обяснението на това е, че те искат да представят богоносните светии без Бога, христоносците без Христа, чудотворците без Господа, Който чудотвори чрез тях… Само чрез Дух Светий може да се разбере, проумее и приеме светият живот на Божиите светии. Защото всичко у тях е от Бога… Цялата им душа е от Бога, както умът и логиката, волята и съвестта им, силата и целият им живот.

Книгата съдържа:

Житие на преподобни Нифонт, епископ на Константиана Александрийска
Молитви на преподобни Нифонт
Молебен канон на църковно-славянски език, написан на Света Гора Атонска от йеромонах Атанасий, Симонопетърски

 Назад
bg_BGBulgarian
Scroll to Top